OGŁOSZENIA - Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Znajdź na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:

OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
z dn. 14.06.2018r.
NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ
PRZY UL. FITZNERÓW 1 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH


Zarząd Spółki Wodociągi Siemianowickie Aqua – Sprint Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich ogłasza, iż zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego gruntu
oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Fitznerów 1 oznaczonych w ewidencji gruntów:

• nr 3251/198 o pow. 0.1513 ha, KW nr KA1I-00016263-6

1. Powierzchnia łączna gruntu 1513,00 m2 (0,1513 ha).
2. Prawo użytkowania wieczystego wyżej wymienionej działki gruntu zostało określone do
dnia 05.12.2089r.
3. Na gruncie znajduje się budynek biurowo-magazynowy.
4. Budynek biurowo-magazynowy znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków.

I. Dane techniczne budynku biurowo-magazynowego:

1. Powierzchnie:
Rok budowy: ok. 1890r.
Powierzchnia zabudowy: 861,25 m2
Powierzchnia użytkowa:    2 728,84 m2
Kubatura:    14 300,00 m3
Kondygnacje:           4

2. Konstrukcja:
Fundamenty kamienne, ściany nośne ceramiczne, strop nad piwnicami ceglany kotwiony na dźwigarach stalowych. Stropy pomiędzy kondygnacjami drewniane. Dach drewniany pokryty papą. Schody  żelbetowe.

II. Lokalizacja:

Budynek usytuowany jest przy ul. Fitznerów 1  w Siemianowicach Śląskich, od wschodniej i północnej strony sąsiaduje z spółką Rosomak S.A., na południe od budynku przebiega regularnie uczęszczana linia kolejowa.
Budynek posiada dwa wejścia, jedno główne zaznaczone na poniższym rzucie kolorem czerwonym, drugie do zachodniej części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze oraz pozwolenie na budowę w postaci wykucia jeszcze jednego wejścia od strony południowej (zaznaczono kolorem żółtym).


 III. Termin i miejsce składania ofert:

1. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint Sp. z o. o.
ul. Śląska 100
41-100 Siemianowice Śląskie
Biuro Podawcze (pokój nr 8.1)
do dnia 13.07.2018r. do godz.12:00.
2. Oferty pisemne winny zostać złożone w zamkniętych kopertach i zawierać w szczególności:
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
b) datę sporządzenia oferty
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami ogłoszenia i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
3. Po otwarciu ofert Spółka informuje oferentów wskazując czy ich oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku złożenia równorzędnych ofert pisemnych, Spółka zaprosi oferentów, których oferty były najwyższe i równorzędne na spotkanie celem przeprowadzenia ustnego przetargu.
4. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i w terminie, Zarząd Spółki może odstąpić od zawarcia umowy lub podjąć decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
5. Zarządowi Spółki przysługuje prawo zamknięcia procedury sprzedaży bez wybrania, którejkolwiek z ofert.
6. Szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży udziela pracownik Spółki:
Łukasz Jęczek tel.: 32 753 53 78 w. 113, info2@aqua-sprint.pl

Prezes Zarządu
Wodociągów Siemianowickich
Aqua-Sprint Sp. z o. o.
Piotr Komraus
Czynne w dniach:
Poniedziałek od 7:00 do 17:00
Wtorek - czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 13:00

Dział Eksploatacji Sieci
od 7:00 do 15:00 od pon. do pt.

        32 753 53 83

Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego

czynne całą dobę
        32 220 01 80

Sprawy związane z:
- rozliczeniem za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,
- wymianą wodomierza,
- umową oraz jej zmianą
      32 753 53 72

 
data ostatniej aktualizacji 14.06.2018
Wodociągi Siemianowickie AQUA-SPRINT Sp. z o.o.
ul. Śląska 100
41-100 Siemianowice Śląskie
32 753 53 78
wodociagi@aqua-sprint.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego